Loading Events
חפש אירוע
מיין לפי:
מ:
ל:

Events List Navigation

סדרות והרצאות

אוקטובר 2018
08.10.18

אקטואליה

לפרטים נוספים>
11.10.18

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
14.10.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
16.10.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
18.10.18

פורום נשות עסקים

לפרטים נוספים>
21.10.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
23.10.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
24.10.18

הורותא בשיתוף מתל

לפרטים נוספים>
28.10.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
29.10.18

אקטואליה

לפרטים נוספים>
נובמבר 2018
04.11.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
06.11.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
07.11.18

החיים בלונה פארק

לפרטים נוספים>
08.11.18

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
11.11.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
12.11.18
13.11.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
18.11.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
20.11.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
22.11.18

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
25.11.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
26.11.18

מדע ועתידנות

לפרטים נוספים>
27.11.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
29.11.18

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
דצמבר 2018
09.12.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
11.12.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
16.12.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
18.12.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
19.12.18

ארבע גוונים של פסנתר

לפרטים נוספים>
20.12.18

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
23.12.18

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
24.12.18

אקטואליה

לפרטים נוספים>
25.12.18

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
27.12.18
ינואר 2019
01.01.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
03.01.19

מדע ועתידנות

לפרטים נוספים>
06.01.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
09.01.19

החיים בלונה פארק

לפרטים נוספים>
10.01.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
13.01.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
15.01.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
20.01.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
22.01.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
23.01.19
24.01.19
27.01.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
29.01.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
30.01.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
31.01.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
מרץ 2019
03.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
04.03.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
05.03.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
06.03.19

החיים בלונה פארק

לפרטים נוספים>
10.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
12.03.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
13.03.19

ארבעה גוונים של פסנתר

לפרטים נוספים>
17.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
19.03.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
24.03.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
28.03.19
מאי 2019
05.05.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
07.05.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
12.05.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
14.05.19

בוקר של תרבות יום שלישי

לפרטים נוספים>
15.05.19

החיים בלונה פארק

לפרטים נוספים>
15.05.19

ארבעה גוונים של פסנתר

לפרטים נוספים>
16.05.19

בית הפנאי מארח

לפרטים נוספים>
20.05.19

אקטואליה

לפרטים נוספים>
26.05.19

בוקר של תרבות יום ראשון

לפרטים נוספים>
27.05.19

מדע ועתידנות

לפרטים נוספים>
29.05.19
30.05.19

מדע ועתידנות

לפרטים נוספים>